arvskifte

Vad är ett Arvsskifte?

Ett arvskifte är en privat skriftlig handling över fördelningen av ett arv. Handlingen ska undertecknas av alla dödsbodelägare innan arvet betalas ut.

Efter bouppteckning och eventuell bodelning, så ska delägarna i dödsboet genomföra ett arvskifte. Det är en privat skriftlig handling mellan de olika dödsbodelägarna och inget som man skickar in till skatteverket eller någon annan myndighet.

För att ett arvskifte ska ske, behöver delägarna av dödsboet komma överens om hur de kvarvarande tillgångarna ska fördelas. Handlingen måste vara skriftlig och är först giltig när den har undertecknats av alla dödsbodelägare.

När handlingen har undertecknats och den avlidnes skulder är betalda, kan dödsboet lösas upp och tillgångarna fördelas därefter enligt överenskommelsen.

Man kan även välja att behålla dödsboet oskiftat och därmed inte fördela tillgångarna. Man träffar då ett avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. Det kan t ex vara aktuellt om tillgångarna är skog och då förvaltar man tillgångarna tillsammans.

Arvstvist

Om delägarna i dödsboet inte kan komma överens om hur de ska dela upp tillgångarna, kan de ansöka hos tingsrätten efter en skiftesman. Skiftesmannen försöker i första hand få delägarna att komma överens. Om det misslyckas verkställer skiftesmannen ett tvångsskifte. Skiftesmannen upprättar då en skriftlig handling som samtliga delägare ska skriva under för att den ska gälla. Om en delägare fortfarande inte är nöjd, måste den då väcka talan mot övriga delägare. Skiftesmannen har rätt att få skäligt arvode och ersättning för eventuella kostnader. Ersättningen betalas av dödsboet.

Arvstvister kan vara mycket påfrestande och kostsamt för alla inblandade. Vid eventuell kontakt av jurister, är det viktigt att komma överens om priset innan.

 

Beställ arvskifte från Lavendla Juridik - fast pris fr. 7 995kr

4 + 3 = ?