Denna Integritetspolicy är senast uppdaterad 2019-01-04. 

Tack för att du tar dig tid att läsa vår integritetspolicy! Vi som tillhandahåller tjänsterna är Wilja Begravning AB med organisationsnummer 59147-1254 (”Wilja”). För oss är den personliga integriteten av högsta vikt och vi strävar därför alltid efter att de personer som beställer våra tjänster eller på annat sätt kommer i kontakt med oss ska känna sig trygga med vår hantering av Personuppgifter (så som det är definierat nedan). För att uppnå en sådan trygghet eftersträvar vi alltid att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av Personuppgifter.

Wilja behandlar, hanterar, använder och skyddar därför Registrerades Personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”). Wilja behandlar Personuppgifter i två syften – för att kunna tillhandahålla Tjänsten (se avsnitt 2 nedan) och för att kunna anpassa våra tjänster på bästa möjliga sätt samt tillhandahålla relevanta erbjudanden till personer som kommer i kontakt med våra tjänster (se avsnitt 3 nedan)

1 Definitioner

1.1         Följande definitioner ska, i denna Integritetspolicy, ha den betydelse som förklaras nedan:

Allmänna Villkor” – Vid var tid gällande allmänna villkor som reglerar Wiljas tillhandahållande av tjänster och produkter.

Beställare” – Varje fysisk eller juridisk person som beställer Wiljas tjänster eller produkter för egen eller annans räkning.

Besökare” – Varje fysisk person som besöker Webbsidan.

Dödsbo” – Dödsboet efter den avlidne för vilken Beställaren beställer Wiljas tjänster.

”Genomföra Tjänsten” –  Genomföra Wiljas samtliga förpliktelser gentemot Beställaren och Dödsboet. I detta ingår därför även tilläggstjänster utöver transport och kistläggning som t.ex. tillhandahållande av catering, blomarrangemang, juridisk hjälp och liknande.

”Kund” – Den som är mottagare av Tjänsten. Detta kan vara Beställaren eller en juridisk person, exempelvis det Dödsbo som denne representerar.

Personuppgifter” – All information om fysiska personer vid liv, genom vilken dessa personer direkt eller indirekt kan identifieras. Sådan information är exempelvis namn, adress eller e-postadress och annan information genom vilken en fysisk person kan identifieras. I förtydligande syfte framhålls att dödsboet, som är en juridisk person, och den avlidne inte omfattas av personuppgiftslagstiftningen.

Registrerade” – Fysiska personer vars Personuppgifter behandlas av Wilja.

Webbsida” – Wiljas webbsida med domänen www.wiljabegravning.se eller annan domän som ägs och/eller disponeras av Wilja, inklusive underdomäner till dessa.

2 Behandling av personuppgifter för att uppfylla avtalet

2.1         Wilja behandlar sådana Personuppgifter som lämnas av Beställare eller andra personer med det primära syftet att Genomföra Tjänsten i enlighet med de Allmänna Villkoren. Det betyder att Personuppgifterna samlas in och behandlas till exempel, men inte uteslutande, för att planera och genomföra begravningen samt i kontakt med församling eller Wiljas samarbetspartners som tillhandahåller exempelvis catering och blomsterarrangemang.

2.2         Den lagliga grunden för behandlingen som nämns i detta avsnitt 2 är för att kunna fullgöra avtalet mellan å ena sidan Wilja och å andra sidan Dödsboet och/eller Beställaren.

2.3         Då annan än Beställaren är Kund, är det Kunden som är personuppgiftsansvarig. Wilja är då personuppgiftsbiträde åt Kunden. Om Kunden är en fysisk person som gör beställningen som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med Beställarens hushåll är Wilja personuppgiftsansvarig för behandlingen av Beställarens personuppgifter enligt vad som anges i punkten 2.1. Behandling av andras personuppgifter (exempelvis andra dödsbodelägare eller begravningsgäster) för syften som avses i punkten 2.1 faller utanför personuppgiftslagstiftingens tillämpningsområde.

3 Behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte

3.1         Utöver ovannämnda ändamål behandlar Wilja Personuppgifter i syfte att på ett bättre sätt anpassa våra tjänster och erbjuda relevanta tilläggstjänster eller produkter till Beställaren, Dödsboet eller andra personer vars Personuppgifter behandlas av Wilja.

3.2         Den lagliga grunden för behandlingen som nämns i detta avsnitt 3 är för att utföra en uppgift som rör Wiljas berättigade intresse. Den Registrerade kan när som helst motsätta sig att Wilja behandlar uppgifter för detta ändamål.

3.3         Wilja är personuppgiftsansvarig för den behandling av Personuppgifter som nämns i detta avsnitt 3. Wilja ansvarar därmed för behandlingen av de Personuppgifter som Wilja samlar in i samband med genomförandet av tjänsten.

4 Övrig behandling av personuppgifter

4.1         Det förekommer att Beställaren lämnar Personuppgifter som inte är nödvändiga för ovan angivna syften. I de fall Wilja anses personuppgiftsansvarig för behandlingen av dessa uppgifter anses Beställaren ha samtyckt, eller garanterar att samtycke finns till sådan behandling som, med hänsyn till uppgiftens karaktär, kan förväntas. Samtycket omfattar under alla omständigheter inhämtande, lagring och radering.

5 Uppgifter som inte lämnas av den registrerade själv

5.1         Genom inhämtande av dödsfallsintyg kommer Wilja att behandla Personuppgifter avseende dödsbodelägare (namn, personnummer adress). Beställaren lämnar även uppgifter avseende begravningsgäster (namn och kontaktuppgifter).

6 Registrerade rättigheter

6.1         Den Registrerade har nedanstående rättigheter avseende Personuppgifter som behandlas i det syfte som anges i avsnitt 3.

6.2         Den Registrerade har rätt att begära ut information om de Personuppgifter som behandlas av Wilja, genom att skriftligen kontakta Wilja via kontaktuppgifterna i punkten 12 nedan. Varje Registrerad har därför rätt till en kopia av de Personuppgifter som avser denne som är under behandling utan avgift. För eventuella ytterligare kopior som den Registrerade begär får Wilja ta ut en avgift om 995 kronor per timme, till täckande av de administrativa kostnaderna.

6.3         Den Registrerade har rätt att vid behov begära rättelse av felaktig eller inaktuell sådan uppgift, genom en skriftlig begäran till Wilja.

6.4         Den Registrerade har rätt att återkalla ett eventuellt samtycke som lämnats avseende behandling av Personuppgifter som tidigare lämnats av den Registrerade till Wilja. En sådan återkallelse kan dock innebära att den Registrerade inte längre kan ta del av de tjänster som tillhandahålls av Wilja. Den Registrerade har rätt att begära radering eller begränsning av behandling samt invända mot behandling under vissa förutsättningar.

6.5         Den Registrerade har under vissa förutsättningar rätt till dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få ut Personuppgifter och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig så länge det inte påverkar andras rättigheter och friheter ogynnsamt.

6.6         Om du tycker vi gjort fel i behandlingen av dina Personuppgifter, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår i avsnitt 12 nedan. Du har också rätt att göra anmälan till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) eller sådan myndighet som ersätter Datainspektionen.

7 Gallring

7.1         Sedan ett uppdrag avslutats kan dokumentation komma att bevaras i upp till tio (10) år. Detta är för att dokumentationen ska finnas kvar om det skulle uppstå oklarheter eller oenigheter. Viss dokumentation sparas även för bokföringsändamål och liknande.

7.2         I de fall något avtalsförhållande inte finns, utan behandlingen endast sker för marknadsföringssyfte, raderas personuppgifterna så snart den Registrerade har motsatt sig den behandlingen.

8 Säkerhet

8.1         Wilja sätter de Registrerades personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för att Registrerades Personuppgifter behandlas med största försiktighet. Wilja vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att de Registrerades Personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy. Överföring av information via internet och mobila nätverk kan dock aldrig ske helt riskfritt varför all sådan överföring sker på egen risk.

9 Personuppgifter till tredje part

9.1         Wilja kommer inte att sälja eller dela ut Personuppgifter till tredje part, om inte annat framgår av denna Integritetspolicy eller de Allmänna Villkoren.

9.2         Wilja kan dock komma att överföra Personuppgifter som avser de Registrerade till:

  1. Wiljas underleverantörer och samarbetspartners, som i vissa avseenden agerar som våra personuppgiftsbiträden i enlighet med våra instruktioner, för tillhandahållandet av våra tjänster;
  2. myndigheter eller juridiska rådgivare vid misstanke om brott mot lag, denna Integritetspolicy eller de Allmänna villkoren; samt

iii.     myndigheter, juridiska rådgivare eller annan aktör om så krävs av Wilja enligt lag eller myndighets påbud.

9.3         Wilja kommer endast att lämna ut de Registrerades personuppgifter till sådan tredje part som Wilja har förtroende för. Wilja väljer noggrant ut eventuella samarbetspartners för att säkerställa att Användares uppgifter används på ett sätt som är förenligt med den reglering avseende personuppgiftshantering som gäller i Sverige.

10 Aggregerad data (icke identifierbara personuppgifter)

10.1       Wilja kan komma att dela aggregerad information till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts från information som samlats in vid genomförandet av Wiljas tjänster och kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget vid beställandet av Wiljas tjänster. Aggregerad information innehåller inte någon information som kan härledas till viss individ och utgör därmed inte Personuppgifter.

11 Cookies och länkar till andra hemsidor

11.1       När en Besökare besöker Webbsidan kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i Besökarens enhet, det vill säga exempelvis dator, mobil eller surfplatta, vid uppkoppling mot Webbsidan. Wilja använder cookies för att förbättra Besökarens upplevelse av Webbsidan samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om Besökarens användning av Webbsidan. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Webbsidan samt Wiljas tjänster och erbjudanden i övrigt.

11.2       Besökare kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningen om sin enhet. Om så sker kan dock Besökares upplevelse av Webbsidan försämras.

11.3       Webbsidan kan innehålla länkar till hemsidor som tillhör tredje part. Besökare som följer en sådan länk bör kontrollera vilka villkor och policys som gäller för den aktuella hemsidan innan denne lämnar ut sina personuppgifter till den som tillhandahåller sidan. Wilja ansvarar under inga omständigheter för sådan hemsida som tillhör tredje part.

11.4 Läs mer om cookies HÄR

12 Kontaktuppgifter

12.1       För frågor, ytterligare information om Wiljas personuppgiftshantering eller för kontakt med Wilja i övrigt, vänligen använd nedan angivna uppgifter:

Wilja Begravning AB
Korta gatan 7, 171 54 Solna
E-post: [email protected]
Telefonnummer: 010-405 05 79
Webb: wiljabegravning.se

13 Ändringar

13.1       Wilja har rätt att när som helst ändra eller göra tillägg till Integritetspolicyn. Den senaste versionen av Intregritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på Webbsidan. Nya versioner av Integritetspolicyn träder i kraft trettio (30) dagar efter att information om ändringen på ett tydligt sätt framgår på Webbsidan.