Information och tips om vilka uppgifter som kan behöva utföras efter begravningen.

gravplats

Vem ansvarar för gravplatsen?

När de anhöriga till en avliden har valt gravplats, skall de tillsammans utse en eller flera gravrättsinnehavare som ska ansvara för gravplatsen.